$ DOLAR → Alış: 3,45 / Satış: 3,46
€ EURO → Alış: 3,66 / Satış: 3,68

AÖF çıkabilecek sorular 2013

AÖF çıkabilecek sorular 2013
  • 28.11.2013
  • 508 kez okundu

Geçen yıl AÖF çıkmış sorulara göre derslerin önemli noktalarını çıkarıyoruz arkadaşlar. Sınav test olacak. Fakat sizin rahat konu çalışmanız için sınavdaki sorulardan sorunun hazırlandığı noktaları çıkarıp metin haline getiriyoruz.

Maliyet Muhasebesi

Bir üretim işletmesinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri,dönem başı yarı mamul stokları,direkt işçilik giderleri, genel üretim giderleri ve dönem sonu yarı mamul stokları bilgisiyle toplam üretilen mamul maliyeti nasıl bulunur ?

Zarar,Gider,Harcama,Hasılat,Varlık kavramlarını tanımlayınız.

Maliyet yöntemleri nelerdir ?

Üretim işletmesinde direkt ilk madde ve malzeme giderleri,dönem başı mamul stokları,direkt işçilik giderleri,genel üretim giderleri ve dönem sonu mamul stokları bilgisi ile birim üretim maliyeti nasıl bulunur ?

Maliyetin yararının tükenmesinin belirlendiği koşullar nelerdir ?

Stok kontrolünün yerine getirdiği işlemler nelerdir ?

Temel muhasebe ilkeleri nelerdir ?

Direkt ilk madde,mamul madde,sarf mamulü,yardımcı madde ve işletme malzemesi hakkında bilgi veriniz.

Tam Zamanında (Just-in Time ) stok kontrol yöntemiyle yok edilmeye çalışan israf kaynakları nelerdir ?

Sermaya,ücret,maliyet,gider,emek kavramlarını tanımlayın.

Üretim faaliyetleri ile ilgili işçilik maliyetleri nelerdir ?

Bir işçinin günlük çalışma saati ve %50 zamlı çalıştığı ek saat ücreti üzerinden günlük toplam ücret hesabı nasıl yapılır ?

Mevzuat ve sözleşmeyle ilgili olarak ödenen ücretler nelerdir ?

İş kanununa göre çalışılan yıl ile yıllık ücretli izin süresi arasındaki bağlantı nasıldır ?

İşletmelerde kullanılan yardımcı maddeler ve işletme malzemeleri hangi ana hesap başığı altında toplanmaktadır ?

Maliyet dağıtımının amaçları nelerdir ?

Geçen yıl AÖF çıkmış sorulara göre derslerin önemli noktalarını çıkarıyoruz arkadaşlar. Sınav test olacak. Fakat sizin rahat konu çalışmanız için sınavdaki sorulardan sorunun hazırlandığı noktaları çıkarıp metin haline getiriyoruz.

İslam İnanç Esasları Dersi

Latif ve gaybi varlıklar nelerdir ?

İman , İslam, Hüccet, Fıtrat , Tasdik kavramlarını tanımlayınız.

İlahi kitaplar hangileridir ?

İslam inanç esasları nelerdir ?

Vahiy yapısı itibariyle nasıl bir bilgidir ?

Peygamberliğin gayeleri nelerdir ?

İmanın dışarıdan bakarak anlaşılamamasının sebebi nedir ?

Tevhid, Subuti sıfatlar, selbi sıfatlar, esma-i hüsna ne anlama gelir ?

Peygamberliğin tebliğ görevi hakkında bilgi veriniz.

Peygamberlerin genel özellikleri nelerdir ?

İnanmanın Türkçe’de ki anlamı nedir ?

Allahın delillerinin çeşitleri hakkında bilgi veriniz .

Vahyin çeşitleri nelerdir ?

Din tarifi içerisinden neler yer alır ?

Hadislerin İslam dini için özel anlamı nedir ?

Şeytanların insanlar üstündeki etkileri nelerdir ?

İnanç esaslarının temel özellikleri nelerdir ?

Türk Dili – 1

Dede Korkut Kitabı dil ve üslup bakımından Türk dilinin hangi dönemine ait olarak kabul edilir ?

Hin-Avrupa,Çin-Tibet vs.dil ailelerinin doğal sınırlarını coğrafi olarak belirtiniz.

“Kültür” ile ilgili bilgi veriniz.

Türklerin aynı alfabeyi kullanması yönündeki tavsiye karar 1926’da hangi kongrede alınmıştır ?

Kolektif bilinç hakkında bilgi veriniz.

Ünsüzler boğumlanma yerlerine göre hangi sınıflandırma ölçütleriyle kullanılır ?

Ötümlüleşme ses olayı nasıl gerçekleşir ?

Maniheist Uygur çevresine mensup şair kimdir ?

Bilinen en eski yazılı belge hangisidir ?

Günümüzde yaşayan dillerden en eski yazılı belgelere sahip olan dil hangisidir ?

Dil ve kültür arasındaki ilişki hakkında bilgi veriniz.

Yeni Lisan hareketini başlatan şahsiyeler kimlerdir ?

Sözcükte vurgu,tonlama,hız,durak,durgu kavramlarını açıklayın.

Düzlük-yuvarlaklık uyumunu açıklayın.

Altay Dillerinin özellikleri nelerdir ?

Diyalekt,Argo,İzole dil,Jargon ve Ana dil kavramlarını açıklaıyn.

Ünsüz türemeis olayı nasıl gerçekleşir ?

Kültürel değişmeler yaratan etkenler nelerdir ?

Kültürel öğeler nelerdir ?

Türk yazı dilleri hakkında bilgi veriniz.

Temel Fizik Dersi

Boyutları verilen kutunun hacmi nasıl bulunur ?

Enerji ve süre kullanılarak harcanan güç nasıl bulunur ?

Ağırlık ve yerçekimi ivmesinden kütle nasıl bulunur ?

Eğik düzlemde mekanik fayda hesabı nasıl yapılır ?

Toplam momentum’da değişim nasıl hesaplanır?

Hareket eden cisimde yol ve hızdan süre nasıl hesaplanır ?

İlk hızsız bırakılan cisimlerin süreye göre aldığı yol hesabı nasıl yapılır ?

F=m.a kuralı nasıl uygulanır ?

Sıcaklık değişiminde Joule hesabı nasıl yapılır ?

Kütle ve hacim kullanılarak yoğunluk nasıl bulunur ?

Maddenin halleri nelerdir ?

Gazların genel özellikleri nelerdir ?

Özgül ağırlık ile ısı alma arasındaki ilişki nasıldır ?

Uygarlık Tarihi 1 ( 1115 Numaralı Oturum)

Demir çağı, Tunç çağı, Paleolitik Çağ, Kalkolitik Çağ ve Neolitik Çağ hakkında kısaca bilgi veriniz.İnsanoğlu ilk köyleri hangi çağda kurmuştur ?

Sümer Kentleri hangileridir ?

Ölü gömme adetini ilk olarak hangi insan türü uygulamıştır ?

Mezolitik Çağ’ın diğer ismi nedir ?

Kadeş Savaş’nda Hitit Ordusu başındaki Hitit Kralı kimdir ?

Acheulean teknolojisi hakkında bilgi veriniz ?

Aton’un hizmetkarı olarak adını değiştiren Mısır firavunu kimdir ?

İnsanlık tarihinin ilk sanatsal ürünleri hangi çağda çıkmıştır ?

Mısır hiyeroglif işaretlerinin kısaltılmasıyla oluşturulan yeni yazının ismi nedir ?

Son insan(modern insan) türüne ne ad verilir ?

Oğlunu tahta ortak ederek yeni bir gelenek başlatan Mısır firavunu hangisidir ?

Assurlular Anadolu’ya hangi amaçla gelmişlerdir ?

Mezolitik Çağ’da evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir ?

Mısır’da Pers egemenliğine son veren hükümdar kimdir ?

Mezopotamya Erken Sülaleler Dönemi kralları kimlerdir ?

Türk Anayasa Hukuku (1112 Numaralı oturum)

Kanuni Esasi kim tarafından ve ne zaman hazırlanmıştır ?

Tanzimat fermanı özellikleri nelerdir ?

Islahat fermanı özellikleri nelerdir ? Hangi ülkelerin elçilerinin katılımıyla ilan edilmiştir ?

Kurucu iktidar türleri nelerdir ?

Bonapartist yöntemle yapılmış anayasalar hangileridir ?

Demokratik anayasa yapım yöntemleri nelerdir ?

Misak anayasa nedir ? Örnek veriniz.

1982 anayasası temel özellikleri nelerdir ?

Biçimsel sınır özellikleri nelerdir ?

Yöntemsel sınır, maddi sınır, süre sınırı, olağan sınır ve bireysel sınırı tanımlayınız ?

Hukuk devleti özellikleri nelerdir ?

1982 Anayasası’nda temel hak ve özgürlüklerin sınırlanma durumları hakkında bilgi veriniz .

Plebisit, halkoylaması, halk vetosu, geri çağırma ve halk girişimi kavramlarını tanımlayınız.

Siyasi partilere getirilen sınırlamalar nelerdir ?

Hukukun Temel Kavramları Dersi ( 1107 Numaralı oturum )

Hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlar nelerdir ?

Hukuk düzeninden bahsedebilmek için yargı örgütünün temelde sahip olması gereken özellikler nelerdir ?

Kanun hükmünde kararnamelerin özellikleri nelerdir ?

Kanunların yapılmasında nasıl bir süreç izlenir ?

Resmi gazetede yayınlanması zorunlu olmayan yönetmelikler ne zaman yürürlüğe girer ?

İçerik denetim, Maddi Denetim, Norm Denetimi , Siyasi Denetim, Şekil denetimi kavramlarını açıklayın.

Hukuk kurallarının yorumlanmasındaki yorum teorileri nelerdir ?

Fıkhın kaynaklarından istihsan ne anlama gelir ?

İngiliz hukuk sisteminde bulunan “Statute Law” ne anlama gelir ?

Federal devlet yapısının hukuk düzenine etkisi nedir ?

Ceza mahkemelerinden hangileri adli yargı kolunda yer alır ?

Adli yargı hukuk mahkemelerinin özellikleri nelerdir ?

Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir ?

Hukuk mahkemeleri nelerdir ? Kendi içerisinde ayrılan bu mahkemelerin baktığı konular nelerdir ?

Roma hukukçusu Gaius’un kişiler hukuku bakımından tasnif ettiği kategorilerle ilgili bilgiler nelerdir ?

Genel Muhasebe 1

Bilanço nedir ?
Varlıklar ve Kaynaklar nelerdir ? Dönen varlıklar ve duran varlıklar nelerdir ?

Muhasebenin fonksiyonları nelerdir ?

Gelir tablosu düzenleme ilkeleri nelerdir ?

Muhasebenin temel kavramları nelerdir ?

Kapsamlı gelir tablosunda Brüt Kar veya Zarar bölümünde neler yer alır ?

Dönen varlıkların genel özellikleri nelerdir ?

Finansal tabloların hazırlanmasında ki varsayımlar nelerdir ?

Muhasebenin tahakkuk esasına göre neler düzenlenebilir ?

Finansal tablo özellikleri nelerdir ?

Temel muhasebe eşitliği nasıl gösterilir ?

Borç kalanı ve alacak kalanı kavramlarını açıklayın.

Muhasebe sürecinde olayların sıralaması nasıldır ?

31 Aralık tarihinde ilk düzenlenen mizan hangisidir ?

Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defterlerin tasdik zamanları ne zamandır ?

Yevmiye defteri nasıl tutulur ?

Genel Matematik 1

Kümelerde birleşim ve kesişim.
Üslü kuvvetlerde negatif ve rasyonel kuvvet alma.
Karekök dışına çıkarma işlemi.
Küp kök dışına çıkarma işlemi.
Değer aralığına göre küme tanımlama.
İçiçe geçmiş fonksiyonlar (fog)(x) gibi.
Ters fonksiyon.
Fonksiyon tanım kümesi bulma.
Parabölün x ve y eksinini kestiği noktaları bulma.
Polinom köklerini bulma.
Denklemlerin çözüm kümelerini bulma.
Verilen noktaya göre doğru denklemi yazma.
Eşitsizliğin çözüm kümesi bulma.
Temel logaritma alma işlemini yapma.
Yıllık faiz işlemi yapabilme.

Etiketler: / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ