$ DOLAR → Alış: 3,45 / Satış: 3,46
€ EURO → Alış: 3,66 / Satış: 3,68

AÖF sosyolojiye giriş soruları

AÖF sosyolojiye giriş soruları
 • 20.11.2012
 • 2.189 kez okundu
 • AÖF sosyolojiye giriş deneme soruları
 • 1.) Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik düşünmenin kazanımlarından biri sayılamaz?
  • A)  Birey-toplum ilişkisini ortaya koyabilmek
  • B)  Toplumsal olayları ve olguları farklı açıdan analiz edebilmek
  • C)  Var olan düzenin her açıdan devamlılığını sağlamak
  • D)  Bireysel sorunların ardındaki toplumsal nedenleri görebilmeyi sağlamak
  • E)  Toplumsal dayanışmanın ve anlayışın gelişimini sağlamak
 • 2.) Aşağıdakilerden hangisi toplum kavramına ait özelliklerden biri değildir?
  • A)  Bireylerin toplamından ibarettir
  • B)  Belirli bir kültürü paylaşanlara dayanabilir
  • C)  İçinde birtakım toplumsal kurumları barındırabilir
  • D)  Bireyler arasındaki ilişkilere dayanır
  • E)  Toplum ve ulus iki farklı kategoridir
 • 3.)  Toplum tarafından kolektif biçimde geliştirilen, bireyin dışında ve kaçınılmaz olan, bireyi sınırlandıran kural ve pratiklerden çıkarılan davranış biçimleri veya en genel anlamıyla gerçeği yansıtan saptamalara ne ad verilir?
  • A)  Toplumsal olay
  • B)  Toplumsal kurum
  • C)  Toplumsal rol
  • D)  Toplumsal olgu
  • E)  Toplumsal benlik
 • 4.) Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji araştırmalarında sorulan soru türlerinden biri değildir?
  • A) Olgusal soru
  • B)  Teorik soru
  • C)  Karşılaştırma sorusu
  • D)  Gelişimsel soru
  • E)  Kestirimsel soru
 • 5.) Aşağıdakilerden hangisi nicel araştırma yönteminin özelliklerinden biri değildir?
  • A)  Sosyal olgular içinde bulunduğu bağlam içinde değerlendirilir ve tümevarım ilkesi kullanılır
  • B)  Pozitivist yaklaşıma dayanır
  • C)  Survey, deney gibi teknikler kullanılır
  • D)  Kavramlar kesin olarak ölçülebilir değişkenler haline getirilir
  • E)  Toplanan veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilir
 • 6.) “Sanayi toplumu” kavramı ilk olarak kullanan kişi kim olmuştur?
  • A)  Marx
  • B)  Weber
  • C)  Simon
  • D)  Spencer
  • E)  Durkheim
 • 7.) Aşağıdakilerden hangisi Marx’ın kullanmış olduğu temel kavramlardan biri değildir?
  • A) Üretim güçleri
  • B) Organik dayanışma
  • C)  Yabancılaşma
  • D)  Üretim tarzı
  • E)  Üretim ilişkileri
 • 8.) Toplumu işlevsel birlik halinde bütünleşmiş bir sistem olarak ele alan; bozuk işlev, açık işlev ve gizli işlev gibi kavramlarla sistemi açıklamaya çalışan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
  • A) Parsons
  • B) Merton
  • C) Marx
  • D) Mead
  • E) Dahrendorf
 • 9.) Aşağıdakilerden hangisi sembolik etkileşimciliğin görüşlerinden biri olamaz?
  • A) Semboller veya şeyler, bunlara atfedilen anlamları temsil ettiklerinden dolayı önemlidirler
  • B)  Toplum bireylerin gündelik yaşamdaki sembolik etkileşimlerinin sonucudur
  • C)  Toplumsal düzen etkileşim sonucunda ortaya çıkar
  • D)  Toplumsal düzeni tarihsellik içerisinde incelemek yanlıştır
  • E)  Toplumda etkileşim yüz yüze olmayabilir ancak mutlaka sembollere dayalıdır
 • 10.) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
  • A) Fiziki çevre
  • B)  Kültürel faktörler
  • C) Teknoloji faktörü
  • D)  Kişisel faktörler
  • E) Demografik faktörler
 • 11.) Aşağıdakilerden hangisi evrimci yaklaşımın genel özelliklerinden biri değildir?
  • A) Evrim tüm toplumlarda görülen doğal ve evrensel bir süreçtir
  • B) Evrimin belirli bir yönü vardır
  • C) Evrim aşamalı değil sıçramalı gerçekleşir
  • D) Evrim sorunlu ve kaçınılmazdır
  • E) Her toplum kendi içinde barındırdığı potansiyeli ileriye doğru gerçekleştirir
 • 12.) Aşağıdakilerden hangisi Modernleşme Okulu’nun sahip olduğu görüşlerden biri değildir?
  • A) Genel olarak Parsons’ın yapısal-işlevselci yaklaşımından etkilenmiştir
  • B) Modern ve geleneksel toplumlar arasındaki farklar doğal değildir
  • C) Toplumlar evrimsel süreçlere göre ilerler
  • D) En ideal model ABD’dir
  • E) Modern toplumda kazanılmış statüler önemlidir ve belirleyicidir
 • 13.) Aşağıdakilerden hangisi Robertson’un ortaya koymuş olduğu küreselleşmenin tarihsel gelişim aşamalarından biri değildir?
  • A) Oluşum aşaması
  • B)  Gelişim aşaması
  • C)  Belirsizlik aşaması
  • D)  Kalkış aşaması
  • E)  Hegemonya mücadele aşaması
 • 14.) Hitler aşağıdaki otorite tiplerinden en çok hangisine uymaktadır?
  • A) Geleneksel otorite
  • B)  Davranışsal otorite
  • C)  Yasal otorite
  • D)  Akılcı otorite
  • E)  Karizmatik otorite
 • 15.) Toplumda ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek için siyasal otoriteler üzerinde etki yapmaya çalışan örgütlere sosyolojide ne ad verilir?
  • A) Otoriter gruplar
  • B)  Baskı grupları
  • C)  Mücadele grupları
  • D)  Çıkarcı gruplar
  • E)  Menfaat grupları
 • 16.) C.W. Mills’in ABD için yapmış olduğu “iktidar seçkinleri” analizinde hangi üç seçkin grubun varlığına işaret etmiştir?
  • A) Askeri elitler-büyük şirket yöneticileri-bürokrasi
  • B) Askeri elitler-büyük şirket yöneticileri-siyasal elitler
  • C) Bağımsız elitler- büyük şirket elitleri- işçi elitler
  • D) İşçi elitler- askeri elitler- siyasi elitler
  • E) Kapitalistler- Askeri elitler- mühendisler
 • 17.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • A) Durkheim en ideal yönetimin sosyalizm olduğunu öne sürer
  • B)  Elit teorisi toplumun elit bir grup tarafından yönetildiğini iddia eder
  • C)  Marksist-çatışmacı yaklaşı¬ma göre toplumdaki genel çatışmanın kaynağı¬ sınıfsaldır
  • D)  İşlevselci yaklaşım devleti toplumun gereksinimlerine göre tanımlar
  • E)  Max Weber, gelenekselci, karizmatik ve ussal olmak üzere üç otorite tipi belirler
 • 18.) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
  • A)  Sosyoloji geçmişte olmuş ve halen devam eden insan ilişkilerini ve bu insan ilişkileri sonucu oluşan yapı ve kurumları analiz eder
  • B)  Ekonomi, insansız ve toplumsuz olamayacağından, insan ilişkileri sonucu olduğundan ve toplumsal kurumlardan biri olduğu için sosyolojinin de inceleme alanlarından biridir
  • C)  Ekonomi, doğadaki kıt kaynakların sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılamak için akılcı biçimde nasıl kullanılabileceğini sorgular
  • D)  İktisat insanı sadece piyasa ilişkileri açsından ele almaz tüm toplumsal yönleri dikkate alarak analizler yapar
  • E)  Varlık, satış sonucunda paraya çevrilebilen ve sahibine kar ve fayda sağlayan mülkiyeti ifade eder
 • 19.) Aşağıdakilerden hangisi ekonomi sosyolojisi açısından Max Weber’in düşüncelerinden biri değildir?
  • A) Toplumun ekonomik yapısı ile kültürel yapıları arasından yakından ilişki vardır
  • B)  Kültürel faktörler sadece sembolik üretimde değil maddi üretimde de etkide bulunurlar
  • C)  Klasik iktisat bölüşüm ilişkilerinin sadece görünen yönüne bakmıştır, ancak asıl belirleyici olan görünenin arkasındaki ekonomik eşitsizliklerdir
  • D)  Toplumsal ilişkileri anlamak için bireyin gerçekleştirdiği eylemin anlamına bakmak gerekir
  • E)  Sanayi toplumları rasyonel eylem kalıplarının yaygın olduğu toplum modelini yansıtır
 • 20.) Yoksulluğu, toplumun ekonomi politik yapısı çerçevesinde açıklayan ve ekonomik, siyasal ve toplumsal nedenlere dayandıran görüş aşağıdakilerden hangisidir?
  • A) Yapısal yaklaşım
  • B) Kamusalcı yaklaşım
  • C)  Yoksulluk kültürü yaklaşımı
  • D)  Ekonomi politik yaklaşım
  • E)  Mekânsal yaklaşım
 • 21.) Fabrikada işçi olan birinin bir süre sonra o fabrikanın ortaklarından biri haline gelmesi aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
  • A) Yatay hareketlilik
  • B)  Sınıfsal hareketlilik
  • C)  Ekonomik hareketlilik
  • D)  Dikey hareketlilik
  • E)  Mekânsal hareketlilik
 • 22.) Kültür ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  • A) Kültür yaşadığımız dünyaya anlam katar
  • B) Her kültür kendine özgüdür
  • C)  Kültürlerin birbirinden üstünlüğü yoktur
  • D)  Dil kültürün taşıyıcısıdır
  • E)  Kültür genetik bir faktördür
 • 23.)  Kapitalizmin bir sömürü aracı olarak “Kültür endüstrisi” kavramını doğurduğunu öne süren okul aşağıdakilerden hangidir?
  • A)  İşlevselci Okul
  • B)  Yapısalcı Okul
  • C)  Chicago Okulu
  • D)  Frankfurt Okulu
  • E)  Birmingham Okulu
 • 24.) Çingeneler, Türkiye’de hangi kültür kategorisi içerisine girmektedir?
  • A) Yüksek kültür
  • B)  Popüler kültür
  • C)  Alt kültür
  • D)  Kitle kültürü
  • E)  Halk kültürü
 • 25.) Bourdieu’nun ortaya attığı ve bireylerin özellikle aileleri aracılığıyla sahip olduğu dilsel yeterlilik, sosyal tarz ve görgü gibi kültürel niteliklerine gönderme yapan kavram hangisidir?
  • A) Kültürel kalıntı
  • B) Kültür örüntüsü
  • C)  Kültürel sermaye
  • D)  Kültürel hegemonya
  • E) Kültürel doku
 • 26.) Kadının toplumsal konumuyla ilgili olarak kadınının öteki konumu, kadını ataerkilliği, değerleri, kuralları ve pratikleri sorgulama imkânı verdiğini savunan ve ötekileştirmenin olumsuzluklarını avantaja dönüştürme olanaklarına bakan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
  • A) Psikanalitik feminizm
  • B)  Radikal feminizm
  • C)  Varoluşçu feminizm
  • D)  Sosyalist feminizm
  • E)  Postmodern feminizm
 • 27.) Ortak ikamet, ekonomik işbirliği ve yeniden üretimle karakterize edilen toplumsal grup aşağıdakilerden hangisidir?
  • A) Kurum
  • B) Örgüt
  • C) Norm
  • D) Değer
  • E) Aile
 • 28.) Aşağıdakilerden hangisi Parsons’ın ABD’deki aile hakkındaki görüşlerinden biridir?
  • A)  Ailedeki çatışmalar çocuğa yansıtılır
  • B)  Kadının ezilmesinde en büyük faktördür
  • C)  Sömürü düzeninde piyasaya en ucuz emeği sunmaya yaramaktadır
  • D)  Aile içindeki çatışmalar günah keçisi olan çocuklara yansıtılır
  • E)  Çocukların birincil sosyalizasyonudur
 • 29.) Türkiye’de boşanmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  • A) Eşlerden birinin kötü muamelede bulunması boşanmanın nedeni sayılabilmektedir
  • B) Boşanma toplum tarafından tercih edilen bir olgu değildir
  • C) Boşanma konusunda kadına pozitif ayrıcalık uygulanmaktadır
  • D) Eşlerden birinin evlilik dışı ilişkisi boşanma nedenidir
  • E) Hayata kast edecek derecede davranışlar varsa boşanma nedeni olabilmektedir
 • 30.) Aşağıdakilerden hangisi işlevselci yaklaşımın aile konusundaki görüşlerine yapılan eleştirilerden biridir?
  • A) Ebeveynler arasındaki çözülmemiş çatışmalardan çıkan gerilim ve düşmanlık çocuğa yansıtılır
  • B) Aile toplumda ekonomik işleve sahiptir
  • C) Aile toplumda yeniden üretim işlevine sahiptir
  • D) Aile çocuğun sosyalleşmesine katkıda bulunur
  • E) Aile demokratik bir sistemdir
  • Cevaplar için konu altına yorum bırakabilirsiniz.

Etiketler: / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI
 1. ORHAN diyor ki:

  iyi calismalar

 2. Chillout diyor ki:

  Super..cok yararli..tesekkur

 3. tuğba diyor ki:

  çok faydalı bi soru örneği olmuş teşekkürler.

 4. Mucittin diyor ki:

  Teşekkürler.

 5. fazilet diyor ki:

  cevapları alablir miyim

 6. kaan murat diyor ki:

  tşkrler cok yararlı

 7. nur diyor ki:

  çok faydalı tşkler…

 8. Adınız diyor ki:

  teşekkür ederim

 9. salih diyor ki:

  bakalım sonuç ne çıkıcak 🙂

 10. burak diyor ki:

  çok tekkeler

 11. naz diyor ki:

  teşekkür

 12. şeyma diyor ki:

  lutfen cevap anahtarıda verin

 13. murat diyor ki:

  cok sağolun yardım .ç.n

 14. admin diyor ki:

  teşekkürler

 15. sema diyor ki:

  cevaplar konusunda yardımcı olurmusunuz !

 16. banu diyor ki:

  teşekkürler

 17. gul diyor ki:

  sayın admin cevaplara ne şekilde ulaşırız?

 18. Adınız diyor ki:

  süperlan

 19. EZUME diyor ki:

  teşekküerler

 20. Adınız diyor ki:

  cevap ANAHTARI NEDİR

 21. Murti diyor ki:

  cevaplar gelcek mi bakalım

YORUM YAZ