$ DOLAR → Alış: 3,45 / Satış: 3,46
€ EURO → Alış: 3,66 / Satış: 3,68

Genel Muhasebe soruları ve cevapları

Genel Muhasebe soruları ve cevapları
  • 23.12.2012
  • 674 kez okundu

AÖF genel muhasebe dersinde sık çıkan sorulardan oluşan AÖF  genel muhasebe soru cevapları‘nı sizlerle paylaşıyoruz.

Genel Muhasebe Soru Cevap Çalışması
* Muhasebe işlemler inden hangisi r aporlar şeklinde özetlenen bilgiler in ne anlama geldiğini ve dolayısı
ile sonuçlar ar asındaki ilişkilerin ar aştırılmasını ifade eder?
Cevap: Analiz
yorum

*Yurtiçi satışlar (
Satış İade + Satış İskonto) neyi verir?
Cevap: Net
satışlar
* Muhasebe bilgi akışında toplam veri veya bilgiler in kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada
gerçekleşir?

Cevap: Süreçleme

* Muhasebe uygulamalarında benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenler i ile ilgili değer leme ölçütler inin
değişmezliği ve mali tablolarda biçim ve içer ik yönünden tek düzen hangi temel kavr ama dayanır?
Cevap: Tutarlılık
kavramı

* Bir hisse senedi maliyetinden daha düşük bir fiyatla satıldığında ar adaki far k hangi hesabın ner esine
kayıt edilir?

Cevap:Menkul
Kıymet Satış Zararının borcuna
* Arsa bedeli 45.000.000 TLdir. Tapu, Noter Harcı vb maliyetler 4.400.000, KDV 3.600.000 olduğuna
göre Arazi ve Arsalar hesabı ne kadar borçlandırılır.

Cevap:49.400.000

Ödenmemiş ser maye bilançoda nasıl yer alır?
Cevap: Pasifte

özkaynaktan indirim olarak

Ticar i mal hesabının borç kalanı 15 milyar, satışlar hesabının alacak kalanı 8 milyar, dönem sonu mal
mevcudu 6 milyar ise, kâr ve zar arı bulunuz?

Cevap:1
milyar zarar

Banka kredilerine tahakkuk eden faizler için, hangi hesap alacaklandırılır?
Cevap:Banka
Kredileri Hesabı

İşletmenin dönem içinde tahakkuk etmiş fakat henüz ödenmemiş 800 milyon tutarındaki haber leşme
gider inin dönem sonundaki kaydında hangi hesap alacaklandırılmıştır?

Cevap:Gider
tahakkukları

Muhasebe sür eci dikkate alındığında, faaliyetine yeni başlayan işletmenin yapacağı ilk işlem,
aşağıdakiler den hangisidir?
Genel Muhasebe Soru Cevap Çalışması
Cevap:Açılış
envanterinin yapılması

Alış iadeleri hangi hesaba, nasıl kaydedilir?
Cevap:Ticari
mal hesabının alacağına
Ticar i malın bor ç kalanı 1.300.000, satışlar 1.000.000, dönem sonu mal mevcudu 600.000 ise satılan
malın maliyetini bulunuz?
Cevap:700.000

Bankadaki mevduat hesabına tahakkuk eden faizler için yapılacak kayıt hangisidir?
Cevap:Bankalar

Hesabına borç, Faiz Gelirleri Hesabına alacak
Dönem sonunda yapılan incelemede diğer Olağan Gelir ve Kâr lar Hesabında gör ülen kir a gelirinin bir
kısmının gelecek döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Yapılacak envanter kaydında hangi hesap alacak
kaydı verir?
Cevap:Gelecek
Aylara Ait Gelirler

Par a mevcudu alacaklar ve maliyetler in belirlenmesi mümkün olmayan diğer kalemler har iç işletme
tarafından edinilen var lık ve hizmetler in muhasebeleştirilmesinde bunların elde edildiği tutar ların esas
alınması, muhasebenin hangi temel kavr amının ger ekir?
Cevap:Maliyet
esası

Tahviller üzerindeki tahsil zamanı gelmiş faiz kuponları hangi hesapta izlenir?
Cevap:Diğer
hazır değerler

İktisadi değer in elde edilmesi veya mevcut varlığın değer inin artırılması için elden çıkarılması gereken
iktisadi değer in toplamına ne ad verilir?
Cevap:Maliyet
bedeli

Maddi olmayan dur an var lıklar için, sür e belirtilmemişse genellikle uygulanan itfa or anı yüzde kaçtır?
Cevap:20

Kredi borçlarına tahakkuk eden faizin kaydında ne yapılır?
Cevap:Banka
kredileri alacak

İşletmenin Ar alık ayı telefon fatur asının 10.000.000TL olduğu öğr enilmiş fakat ödeme yapılmamıştır.
Yapılacak kayıtta hangi hesap bor ç kaydı verir?
Cevap:Genel
Yönetim Giderleri

Etiketler: / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ